Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Odgovorna uradna oseba: Marko Bonač

Datum prve objave kataloga: 20. 6. 2006

Datum zadnje spremembe: 22. 7. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: /zavod-arnes/katalog-informacij.html.

Druge oblike kataloga: NI

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

2.b KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Marko Bonač, direktor
Tehnološki park 18
1000 Ljubljana


tel. (01) 479 88 00

2.c SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Zakonski in podzakonski akti z delovnega področja Arnesa:

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov predpisov (iz državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Arnes ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Arnes ne upravlja z javnimi evidencami.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

V pripravi.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3 Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

  • Katalog informacij javnega značaja v elektronski obliki je dostopen na elektronskem naslovu: /zavod_arnes/katalog_informacij.
  • Katalog informacij javnega značaja v fizični obliki je dostopen na naslovu: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana (Poslovna stavba C, južni vhod).
  • Ljudem s posebnimi potrebami je omogočen dostop do Kataloga informacij javnega značaja osebno na Arnesu. Prosilcem se lahko na njihovo zahtevo informacijo prebere oz. se jo ustno obrazloži.

4 Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Arnes še ni prejel zahtev za posredovanje informacij javnega značaja.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)